ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 igazgatoiszkaiskola@gmail.com OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Köszöntő

Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntöm Önt az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola honlapján!

Célunk, hogy minden látogatónk hozzájusson az őt érdeklő információkhoz, képet kapjon iskolánk színes életéről, eredményeinkről és jövőbeli elképzeléseinkről. Szeretnénk, ha minden érdeklődő örömmel, rendszeresen keresné fel weboldalunkat, amely – szándékaink szerint – hűen követi majd mindennapjainkat.

A „Kastélyiskolába” járó gyermekek szülein és családtagjain kívül várjuk mindazokat, akik valaha diákként vagy dolgozóként e falak közt töltötték életük egy részét, és ma is kíváncsiak tevékenységünkre, sorsunk alakulására. Leendő tanulóink szülői számára is minden szükséges információt itt teszünk közzé.

Legyenek részesei ezúton is hétköznapjainknak, örüljenek sikereinknek, legyenek büszkék eredményeinkre!


Koncz Gábor intézményvezető

Kedves Szülők!

2021.02.11

Egy igazán nehéz évet tudhattunk magunk mögött 2020 december végén. Őszintén remélem, hogy – mindannyiunk kívánsága szerint – egy pozitív élményekben gazdag új esztendő köszönt ránk 2021-ben.

Bizonyára mindannyian megkapták azokat a kis borítékokat, amelyekben az igazgatói köszöntő mellett egy csekély ajándékkal kedveskedtünk Önöknek, családjuknak. A kártyanaptárt és a könyvjelzőt tantestületünk ötlete alapján az Alapítvány finanszírozta, szervezte a nyomdai munkákat és a szétosztást.

Ezúton szeretném megköszönni az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért Alapítvány elnökének Horváth Zsuzsának, a kuratórium tagjainak, támogatóinknak, hogy felkarolták elképzeléseinket, ezzel is szorosabbra fűzve az együttműködés szálait a Szülői Közösség, az Iskola és az Alapítvány között!


Koncz Gábor igazgató

könyvjelző
kártyanaptár

Online adventi naptár

2020.12.01

Ahol minden nap a megnyíló ablakok mögött karácsonyi internetes játékok, zenék, mesék, versek vannak.

Online adventi naptár

Eljárás Covid-19 fertőzés megelőzésére

2020.09.03
 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó/tanuló vehet részt.
 • Szülők, hozzátartozók az épületbe nem léphetnek be, kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után az ügyintézés idejére
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Amennyiben az 1,5m védőtávolság nem tartható be a közösségi terekben, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges, időjárás függvényében.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, kesztyű, távolságtartás).
 • Az iskola vezetősége 2.-8-ig osztályon preferálja az online szeptemberi szülői értekezletet.
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
 • A szülőkkel való kapcsolattartás elsődleges módja az e-mail és a Kréta rendszer. Amennyiben a szülők bármely pedagógussal beszélni szeretnének, előzetesen telefonon vagy e-mailben időpontot egyeztetnek.
 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, értesíteni kell a Fenntartót és a Nemzeti Népegészségügyi Központot.
 • A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
 • Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

2020.09.03
 • Az NNK a területi népegészségügyi hatóság, azaz a megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet.
 • Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
 • Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről.
 • Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatával – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik.
 • A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják
 • Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik.
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

Iszkaszentgyörgy, 2020. 09. 03.

Koncz Gábor

intézményvezető

Covid

Pályázat technika, életvitel- és gyakorlat tanár munkakör betöltésére.

2020.07.24

Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdet

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

technika, életvitel- és gyakorlat tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.01-2021.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 3 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

felső tagozatban technika, életvitel- és gyakorlat tanítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, technika szakos tanár,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes nyújt, a 0622/596-191 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/026041/2020 , valamint a munkakör megnevezését: technika, életvitel- és gyakorlat tanár.
 • Elektronikus úton Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes részére a igazgatoiszkaiskola@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat Rajz és vizuális kultúra szakos tanár munkakör betöltésére.

2020.07.24

Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdet

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.01-2021.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 3 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

felső tagozaton rajz és vizuális kultúra tanítás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, rajz és vizuális kultúra szakos tanár,
 • önéletrajz
 • cselekvőképesség
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes nyújt, a 0622/596-191-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/02602-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Rajz és vizuális kultúra szakos tanár.
 • Elektronikus úton Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes részére a igazgatoiszkaiskola@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére.

2020.07.24

Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdet

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

ének-zene szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.01-2021.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ének-zene oktatása felső tagozaton

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, ének-zene szakos tanár,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes nyújt, a 0622/596-191-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/02603-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.
 • Elektronikus úton Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes részére a igazgatoiszkaiskola@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat Földrajz szakos tanár munkakör betöltésére.

2020.07.24

Székesfehérvári Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hírdet

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Földrajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.01-2021.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 3 órás

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

földrajz tanítása felső tagozaton

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Földrajz szakos tanár,
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes nyújt, a 0622/596-191-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/02601-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Földrajz szakos tanár.
 • Elektronikus úton Kissné Szalai Ágnes intézményvezető-helyettes részére a igazgatoiszkaiskola@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola nyári ügyeleti nyitvatartása

2020.06.22
 • 2020. június 24. szerda 08.00-14.00
 • 2020. július 08. szerda 08.00-14.00
 • 2020. július 22. szerda 08.00-14.00
 • 2020. augusztus 05. szerda 08.00-14.00
 • 2020. augusztus 19. szerda 08.00-14.00

Kötelező és ajánlott olvasmányok

2020.06.18

Az alábbi linken letölthtő a kötelező és az ajánlott olvasmányok listája!

Olvasmánylista

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny 2. korcsoport

2020.06.10
Biológiai verseny

Decemberben Brigi néni behozott biológia órára néhány versenyfelhívást. Elsőre egyik sem fogott meg minket igazán, de aztán érdekesnek találtunk egy többfordulós országos biológiaversenyt.

A jelentkezés egy pályamunka elkészítésével és beküldésével történt, melyet egy általunk szabadon választott világhírű orvosi felfedezésről kellett írnunk. Már ez is nagy kihívás volt, hiszen rengeteget kellett kutakodni, keresgetni a tanulmány megírása során. Akkor még nem tudtuk mennyire összetett, és bonyolult feladatok várnak ránk a későbbiekben.

A pályamunkák megírása után következett a verseny 1. fordulója. A 10 feladatsorban komplex feladványok voltak, hosszú és nehéz feladatok, kísérletek. Délutánonként órákat foglalkoztunk a témákkal, de túl sok időnk nem volt a megoldásokra, s ez főleg a 2. fordulóban okozott nagyobb nehézséget. Itt is szintén 10 feladatsort kellett megcsinálnunk, amelyek nagyon sok fejtörést okoztak nekünk, de a feladatok sokszínűségét pozitívumként éltük meg. A kemény munka meghozta gyümölcsét, már a digitális oktatás időszakában voltunk, amikor megtudtuk, hogy mindketten bekerültünk a döntőbe, azaz az ország 20 legjobb versenyzője közé.

A kialakult járványhelyzet miatt a szervezők az online lebonyolítás mellett döntöttek. A döntő első feladataként egy plakátot vagy prospektust kellett készítenünk, fiataloknak szóló egészségtippekkel. Ezek beküldése után már csak a 70 feladatos másfél órás döntő várt ránk, ami nem volt könnyű, minden tudásunkat be kellett vetni, de megbirkóztunk vele. A 11. és 14. helyet sikerült megszereznünk, valamint életre szóló tapasztalatokat, és rengeteg ismeretet, tudást tettünk magunkévá.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki segítette munkánkat!

Kálmán Luca és Kiss Benigna
8.osztály

Kálmán Luca 11. hely

Kiss Benigna 14. hely

Felkészítő tanár: Dankáné Dravecz Brigitta

Tisztelt Szülők!

2020.06.03

A Csitáry Emil Művészeti Műhely AMI iskolánkban működő hangszeres zeneoktatására, szintetizátor oktatásra 2020. június 30-ig lehet jelentkezni. A hangszeres órák itt az iskolában, egyéni órarendhez illeszkedően szerveződnek. A külön tájékoztatóban olvashatók a részletes feltételek, tudnivalók:

Tájékoztató és jellaplink új hangszeres oktatásra jelentkezőknek.

A jelentkezéshez online jelentkezési lap áll rendelkezésre.

Elérhető az alábbi linken.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdifHJyb98ZYWZBmMLjra3oLRx28qhkBiGaYPaJs-tNd6Eciw/viewform?usp=sf_link

Szeretettel várom a leendő növendékeket. Ha további kérdése lenne, akkor messengeren, vagy telefonon , e-mailen is elérhető vagyok. ibolyamaria.szonn@gmail.com, 06 20 669-4651

Tisztelettel: Szonn Ibolya Mária

Tájékoztató - Katolikus hit- és erkölcstan oktatásról

2020.04.01

Kedves Szülők!

Néhány dolgot megtudhatnak rólam, ha az alábbi linket megnyitják, és megkeresik a profilomat. https://www.bodajkikegyhely.hu/hitoktatok

Ma már a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy délelőtt, iskolai keretek között tanulhassanak hittant, ha a szülő a Katolikus hit- és erkölcstant választja májusban a lehetőségek közül.

Az elsős hitoktatás játékos formában történik. Szép új munkatankönyvünk van, sok színezhető képpel, és a későbbiekben egymásra épülő tananyagokkal.

További információk az alábbi dokumentumban olvasható: Katolikus hit- és erkölcstan

Tisztelettel: Behtold Zsuzska hitoktató

Tájékoztató - Református hit- és erkölcstan oktatásról

2020.04.01

Az alábbi dokumentumban Református hit és erkölcstan oktatásról találnak részleteket: Református hit- és erkölcstan.

A leendő elsős diákok szüleinek, akik a beiratkozáskor választás előtt állnak, hogy erkölcstant vagy hit- és erkölcstant válasszanak az alábbi linkre kattintva minden fontos információ megtalálható: Erkölcstan vagy hit- és erkölcstan.

Érdeklődni: Gállné Medveczky Borbála

református lelkész és hitoktató

email: medveczkyborka@gmail.com

Tel: +36 20 507-4044

További hírekért kattintson IDE

Kréta
eKréta
piramis
Ökoiskola